https://nefula.com/
https://seodio.com/
https://bookofraonlinespiele.com/
https://thetural.com/
https://bluesky.namb.net/
https://143.198.203.123/
https://165.22.105.72/
https://178.128.48.164/
https://165.22.104.76/
https://new-sb.ppns.ac.id/

ทำเนียบบุคลากร

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางภัสส์ศา ศรีลานนท์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

กำกับดูแลงานต่างๆ ในฐานะหัวหน้งานบริหารงานบุคคลและปฏิบัติงานในฐานะผู้ขำนาญการ ดังนี้

 • งานผลงานทางวิชาการ
 • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
 • งานทุนอุดหนุนการศึกษา
 • ขออนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งผู้บริหารตามวาระและตำแหน่งทางวิชาการ
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางวิชาการ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำสั่งเลื่อนเงินเดือน คำสั่งต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางธณิกานต์ โสกันทัต

บุคลากร ระดับ 3

 • งานการพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ)
 • การเลื่อนระดับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • งานบำเหน็จบำนาญ (กบข. กสจ.)
 • การคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำดีเด่น
 • การต่อเวลาราชการ
 • การโอน/ย้าย/เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
 • สัญญาพนักงานราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางกนกนภัส จิตพิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3

 • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  ลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ
 • อาคารชุด/บ้านพัก/หอพักอาจารย์ / หอพักเจ้าหน้าที่
 • สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญารับทุน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวนันทิตา สุภาษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • งานการพิจารณาความดีความชอบ (พนักงานฯ)
 • งานประชุม กบม.
 • การเลื่อนระดับพนักงานฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตหรา บับภาสังข์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 •  บัตรประจำตัวบุคลากร
 • หนังสือรับรองเงินเดือน/ทำงาน
 • กศ.พ. / เบิกจ่าย
 • ดำเนินการกี่ยวกับศิษย์เก่าดีเด่น บุคคบดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคนพิการ
 • งานเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวพัตราภรณ์ มูลทานี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 • งานธุรการ
 • ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ สำวันลา และควบคุมวันลาของบุคลากร
 • ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามฯ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวติหมู่
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานฯ
  บันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 • เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายเดือนของอาคารชุด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย