https://nefula.com/
https://seodio.com/
https://bookofraonlinespiele.com/
https://thetural.com/
https://bluesky.namb.net/
https://143.198.203.123/
https://165.22.105.72/
https://178.128.48.164/
https://165.22.104.76/
https://new-sb.ppns.ac.id/

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 อัตรา และได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน
2552 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *